Lietošanas noteikumi

SIA «HERMES INVEST» interneta vietnes https://parkhotelliepaja.lv/ lietošanas noteikumi un nosacījumi

I. Definīcijas

Vietne – interneta vietne https://parkhotelliepaja.lv/ ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem. Vietnes īpašnieks – SIA «HERMES INVEST», reģ. Nr.42103078050, adrese: Liepāja, Jūras iela 12 , LV-3401 Noteikumi – šie Vietnes lietošanas noteikumi. Lietotājs – fiziskā vai juridiskā persona, kas apmeklē vietni un/vai izmanto vietnē ievietoto informāciju. Lietotājvārds – Lietotājam piešķirts unikāls rakstzīmju kopums (Lietotāja vārds), ko Lietotājs izmanto, lai izveidotu savienojumu ar Vietni. Parole – Lietotājam piešķirts unikāls simbolu kopums, kas tiek izmantots kopā ar Lietotājvārdu, lai savienotu Lietotāju ar Vietni. Identifikācijas dati – Lietotājvārds un Parole. Piegādātājs – Vietnes piedāvāto pakalpojumu un produktu piegādātājs. Puses – Lietotājs un Piegādātājs kopā. Pirms sākt Vietnes lietošanu, uzmanīgi izlasiet Noteikumus. Jums vienmēr jārīkojas saskaņā ar Vietnē norādīto kārtību. Piegādātājam ir tiesības apturēt vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek izpildīti Vietnes lietošanas noteikumi.

II. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka Lietotāja un Piegādātāja tiesības, pienākumus un atbildību. Visos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumos, Puses ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus. 2.2. Apmeklējot, pārlūkojot Vietni vai izmantojot informāciju par tajā sniegtajiem Pakalpojumiem, jūs personīgi vai jūsu pārstāvis, kas darbojas jūsu vārdā, atzīstat, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat Noteikumiem, un apņematies to pildīt. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet un neizmantojiet Vietni un nelietojiet Vietnē piedāvātos pakalpojumus un tajā ietverto informāciju. 2.3. Mēs informējam, ka reģistrācijas laikā ievadītās informācijas apstrādes mērķis šajā vietnē ir nodrošināt Vietnē norādītos pakalpojumus, lai palīdzētu Lietotājam Vietnes izmantošanas laikā, kā arī citos nolūkos, kas norādīti Noteikumu sadaļā «Par konfidencialitāti». Piekrītot šiem Noteikumiem, Lietotājs piekrīt arī tam, ka viņa norādītie personiskie dati tiks izmantoti šajā Noteikumu punktā norādītajiem mērķiem. Lietotājs ir atbildīgs par lietotāja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas precizitāti un pareizību. 2.4. Katra reģistrētā Lietotāja pienākums ir turēt slepenībā Vietnes pieslēgšanās datus. Ja Vietnē tiek veiktas darbības ar reģistrētā Lietotāja profilu (tai skaitā preču / pakalpojumu pirkšana), izmantojot pareizu Lietotājvārdu vai Paroli, tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām iespējamām negatīvajām sekām, ja nodod Lietotājvārdu un Paroli trešajām personām, tāpat arī tad, ja trešās personas iegūst Lietotājvārdu un/vai Paroli, izņemot gadījumus, ja tas ir noticis Piegādātāja un/vai Vietnes īpašnieka vainas dēļ. 2.5. Vietnes īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Noteikumu saturu. Šīs izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē. Katram Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai iegūtu informāciju par jaunākajām izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, jums ir aizliegts izmantot Vietni. 2.6. Lietotājs piekrīt saņemt dažādas Vietnes aktuālās informācijas ziņas. 2.7. Ja rodas neskaidrības par dokumentu aizpildīšanas veidu Vietnē, lūdzu, sazinieties ar Vietnē norādīto kontaktpersonu.

III. Darījuma noslēgšana un atcelšana.

3.1. Rezervējot Pakalpojumus ar Vietnes starpniecību, Lietotājs noslēdz tiešas (juridiski saistošas) līgumiskas attiecības ar Piegādātāju (noslēdzot attālināto līgumu), un no šī brīža Pušu tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un šie Noteikumi. 3.2. Katra Puse garantē otrai Pusei, ka tai ir vajadzīgā tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī visas tiesības un pilnvaras, kas nepieciešamas un pietiekamas, lai noslēgtu un izpildītu iepriekš minēto attālināto pirkšanas–pārdošanas pakalpojumu līgumu. 3.3. Lietotājs var samaksāt par Pakalpojumu rezervēšanu (pilnīgi vai daļēji) Pārdevējam, veicot rezervāciju ar drošu tiešsaistes maksājumu (atkarībā no jūsu bankas atbalsta šai funkcijai). Drošs maksājums tiek veikts, izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzēja maksājumu sistēmu no jūsu kredītkartes/debetkartes vai no jūsu bankas konta uz Piegādātāja kontu. Katrs maksājums, kas tiek pārskaitīts Piegādātājam, ir jūsu rezervētā pakalpojuma apmaksa (daļa), un tā tiek ņemta vērā galīgajā norēķinā. Veiktais maksājums nav atmaksājams, izņemot šādus gadījumus: 3.3.1. Lietotājs atceļ rezervāciju, par to rakstiski informējot Piegādātāju ne vēlāk kā 72 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas, veiktais maksājums tiks atgriezts pilnībā. Gadījumā, ja rezervācijas atcelšana notiek vēlāk kā 72 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas, veiktais maksājums netiks atgriezts. 3.3.2. turklāt Piegādātājs var atcelt attālināto līgumu saskaņā ar Eiropas līgumtiesību vispārējiem principiem šādos gadījumos: 3.3.2.1. izmaiņas apstākļos, kuri sākotnēji pastāvēja, kad Piegādātājs noslēdza attālināto līgumu; 3.3.2.2. pasūtītā pakalpojuma vai preču trūkums/neesamība; 3.3.2.3. pārmērīgi zaudējumi, kas radušies Piegādātājam; 3.3.2.4. citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. 3.4. Ja attālinātais līgums tiek atcelts, pamatojoties uz Noteikumu 3.3.1. un/vai 3.3.2. punktu, samaksāto par pakalpojumu vai preci naudas līdzekļu atgriešana notiek tādā veidā, kādā Lietotājs veicis maksājumu, apmaksājot pakalpojumu. 3.5. Pēc rezervācijas pabeigšanas Lietotājs saņem rezervācijas apstiprinājumu uz e-pasta adresi, kas norādīta, reģistrējoties Vietnē. 3.6. Rezervācijas atcelšanu Lietotājs veic, izmantojot Vietni vai nosūtot uz Vietnē norādīto Piegādātāja e-pasta adresi paziņojumu par rezervācijas atcelšanu vai pa tālruni uz Vietnē norādītajiem tālruņa numuriem. 3.7. Vispārējie noteikumi par Pakalpojumu rezervācijas atcelšanu ir pieejami Vietnē un elektroniskajā rezervācijas apstiprinājumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktus tarifus un īpašos piedāvājumus nevar atcelt vai mainīt. Atcelšanas un priekšapmaksas noteikumi var atšķirties atkarībā no numura un/vai Pakalpojuma veida. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet svarīgo informāciju Pakalpojumu aprakstā. Šī informācija jo īpaši var attiekties uz vecuma ierobežojumiem, apdrošināšanas nodrošinājumu, īpašiem nosacījumiem rezervācijas atcelšanai, noteikumiem par papildu pakalpojumu sniegšanu. Jūs sedzat visus riskus saistībā ar maksājumu kavējumu, nepareiziem debetkartes vai kredītkartes datiem vai nepietiekamiem naudas līdzekļiem savā kartē. Jums nav tiesību pieprasīt jebkādas (neatmaksājamas) priekšapmaksas summas atmaksu, izņemot gadījumus, kad Piegādātājs piekrīt vai pieļauj citādi saskaņā ar šiem noteikumiem. 3.8. Vietnes Lietotājam ir tiesības izmantot piedāvātās iespējas un Pakalpojumus par cenu, kas ir spēkā šī pakalpojuma piedāvājumu laikā. Piegādātājam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Vietnē norādītās cenas, noņemt Pakalpojumus un/vai pievienot jaunus Pakalpojumus. 3.9. Piegādātājam, konstatējot kļūdas un/vai neprecizitātes Pakalpojumu cenās vai to aprakstos Vietnē, līdz brīdim, kad ir samaksāts par konkrētu Pakalpojumu, ir tiesības vienpusēji atcelt attālināto līgumu. 3.10. Ne Piegādātājs, ne Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies Vietnes izmantošanas laikā.

IV. Par konfidencialitāti

4.1. Reģistrējoties Vietnē, lietotājam jānorāda šāda informācija: 4.1.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds; 4.1.2. kontaktinformācija – e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas valsts; 4.1.3. maksājuma dati – bankas kartes veids, numurs, derīguma termiņš; 4.1.4. citi dati, ja to pieprasa sniegtā pakalpojuma veids un/vai Latvijas Republikas normatīvie akti. 4.2. Par lietotāju apkopoto informāciju Piegādātājs un/vai Vietnes īpašnieks izmanto: 4.2.1. Vietnē sniegto Pakalpojumu rezervēšanas apstrādei un noformēšanai; 4.2.2. lai atbalstītu Lietotājus jautājumos par Pakalpojumu rezervēšanu; 4.2.3. mārketinga nolūkos, piemēram, lai nosūtītu ziņas par Pakalpojumu atlaidēm vai par jaunu Pakalpojumu parādīšanos Vietnē, lai nosūtītu Lietotājam īpašus piedāvājumus un informāciju par citām akcijām; 4.2.4. analītiskos nolūkos. Vietnes īpašnieks var apstrādāt un saglabāt datus, ar kuru palīdzību var izsekot un apkopot: interneta Vietnes kopējo apmeklētāju skaitu, Vietnē pasūtīto Pakalpojumu daudzumu un veidu, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmas administrēšana, kā arī pārraudzīt Vietnes izmantošanu un pilnveidot tās organizēšanu. 4.3. Vietnes īpašnieks saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību veic nepieciešamās drošības procedūras, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Lietotāja personas datiem vai to prettiesisku izmantošanu.

V. Autortiesības

5.1. Pakalpojumu un preču saturs un apraksts, kā arī cita informācija, kas ievietota Vietnē, ir Vietnes īpašnieka īpašums. 5.2. Vietnes izmantošana nedod tiesības uz Vietnes satura īpašumtiesībām tiem, kuriem ir piekļuves tiesības. Bez Vietnes īpašnieka piekrišanas nav atļauta Vietnes satura izmantošana. Šie noteikumi nedod tiesības izmantot nevienu no Vietnē izvietotajiem logotipiem vai zīmoliem. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamu vai mainīt informāciju, kas ievietota vietnē. 5.3. Lietotājam nav tiesību pārdot, izveidot ārējās hipersaites, izmantot, kopēt, izsekot, attēlot, lejupielādēt vai reproducēt jebkuru satura vai informācijas, programmatūras vai pakalpojumu daļu, kas ir pieejama Vietnē, jebkurai komerciālai vai konkurējošai darbībai vai mērķiem.

VI. Nobeiguma noteikumi

6.1. Ja kāds no Noteikumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu darbību. 6.2. Jebkādi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem, vai saistībā ar tiem, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai dažos gadījumos ar Eiropas līgumtiesību normām. 6.3. Informāciju par to, kā sazināties ar Piegādātāju, skatiet Vietnes sadaļā «Par Mums».